דבר ראש הישיבה
אל אחינו בית ישראל

אחד מעמודי עיר התורה בבני-ברק היא הישיבה הקלאחינו בית ישראל ' "חזון נחום" שע"י אגודת "זכרון נחום", ובמסגרתה נמצאים: ישיבה לצעירים, ישיבה גבוהה, רשת כולל אברכים. ישיבה שיצאה שמה זה רבות בשנים לתפארת בהעמדת תלמידים לתורה ויו"ש. ומסתופפים בה למעלה משלוש מאות תלמידים בלעה"ר.

ומאחר שנוכח המצב החמור בארץ הקודש הגיעו מים עד נפש, קשה כח הסבל לכלכל ההוצאות האדירות הגואות מדי חודש בחודשו, מעבר להוצאה הכבדה של תשלום שכירות גבוהה מדי חודשבחודשו לכל בניני הישיבה. ע"כהננו פונים בקריאה של חיבה לכל ידידי עולםהתורה לא לעזרתנו בסיוע ועזר, וזכות גדולה לכל המסייעים לדבר מצווה.

עץ חיים היא למחזיקים ותומכיה מאושר. בברכת התורה ולומדיה
הרב צבי כ"ץ נשיא המוסדות וראש הישיבה
הרב אברהם פליגמאן ר"מ,
הרב יהודה אגסי ר"מ