english | צור קשר
  מבצר התורה
 

אודות הישיבה

בין מוסדות התורה שבני ברק – עיר התורה התברכה בהם, מתנוססת לתפארת ישיבת חזון נחום. בין כתליה מסתופפים מאות בחורים ואברכים המתעלים בתורה ובעבודת ה'. יום יסוד ישיבת חזון נחום לפני למעלה מעשרים שנים היה יום בשורה בעולם התורה, זה מכבר הורגש צורך בהקמת מסגרת תורנית כללית לבחורים בני-עליה המשלבים עמל ויגיעת התורה מתוך הבנה מעמיקה עם להט תורני שורשי. היעדים שהציבו לעצמם מייסדי הישיבה היו גבוהים, לחנך ולהקים דור בחורים השואפים לגדלות בתורה ובעבודת ה' ולהכשירם לקראת שליחות חייהם להיות מרביצי תורה.

תלמידי הישיבה

עם יסודה הוכרה ישיבת חזון נחום ונודעה כאבן שואבת המושכת תלמידים ברוכי כשרון, ברי לבב השוקדים ושואפים להתעלות בלימוד התורה בידיעתה ובהבנתה. מתוך רבים המתדפקים מדי שנה על דלתותיה נבחרים הראויים והמוכשרים למשימה קדושה זו שהיא צו השעה בדורנו. כתר תורה וכתר שם טוב לאבוקה אחת שעשתה את הישיבה למגדל אור ועוז אליו פונים כל מבקשי ה' ותורתו. ואמנם תוך תקופה קצרה זכתה הישיבה לכתר
תורה וכתר שם טוב
כ"בית יוצר" לבחורים ואברכים מופלגים בתורה ויר"ש, שמשנתם סדורה ובהירה ואישיותם מוטבעת בחותם היחודי של הישיבה, הממזגת תורה וירא"ש בטהרתה עם מדות טובות והליכות נעימות המאהיבות שם שמים על כל רואיהם.

הפירות הברוכים

ביכורי בוגרי הישיבה שומרים על חוטי קשר ואור עם הישיבה, לאחר נישואיהם הם נקלטים במיטב המסגרות התורניות ומבוקשים כמרביצי תורה בכל אשר יפנו. בכל אורחות חייהם מהווים הם עדות חיה להצלחת הרעיון המבורך בעזרת ה'. המטרה הושגה ב"ה, אך ה"חזון" נמשך, מייסדי הישיבה בראשות ראש הישיבה שליט"א ממשיכים בכל העוז והתנופה להרחיב ולהעמיק את גבולות הקדושה והחסידות. חוט החן והחסד והסייעתא דשמייא המלווה את המפעל

כתר תורה

משואות אש רבות מניפה הישיבה אל על - אהבת ויגיעת התורה, מדות ודרך ארץ ועוד רבות, ואין האחת נוגעת וגורעת מחברתה, אלא כולם יחדיו נשלבים לאבוקה אחת שעשתה את הישיבה למגדל אור ועוז אליו פונים כל מבקשי ה' ותורתו. ואמנם תוך תקופה קצרה זכתה הישיבה לכתר תורה וכתר שם טוב כ"בית יוצר" לבחורים ואברכים מופלגים בתורה ויר"ש, שמשנתם סדורה ובהירה ואישיותם מוטבעת בחותם היחודי של הישיבה, הממזגת תורה וירא"ש בטהרתה עם מדות טובות והליכות נעימות המאהיבות שם שמים על כל רואיהם. מוסדות הישיבה כוללים ישיבה קטנה לצעירים מצוינים, ישיבה גדולה, כולל אברכים, במסגרות אלו לומדים כיום למעלה משלוש מאות וחמישים בחורים ואברכים כ"י העושים חיל ומתקדמים לקראת מטרתם הקדושה בעזרת ה'.
 
דבר מרן ראש הישיבה
בנין ישיבה לצעירים
רח' מהרש"ל 18 בני- ברק
 
עמוד הבית
מבצר התורה
רבני הישיבה
מוסדות הישיבה
גדולי ישראל
הישיבה
צור קשר